Apartamentu “Strand” privātuma politika

 

Datu pārzinis SIA “Strand” (turpmāk – Strand) ir privāts viesmīlības nozares uzņēmums, kas savā darbībā ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas 2016/679 (turpmāk – Regula) un citu Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasības attiecībā uz personas datu apstrādes likumīgumu un aizsardzību.

 

Kādēļ un kādos gadījumos mēs apstrādājam jūsu personas datus

Lai nodrošinātu saviem klientiem vispusīgu apkalpošanu un tiktu ievērots likumdošanā noteiktais pienākums ievākt noteiktus datus no klientiem, kas uzturas viesnīcā vai izmanto citus Strand sniegtos pakalpojumus, mēs varam ievākt šādos gadījumos šādus apmeklētāju datus:

 • pakalpojumu rezervācija mājas lapā: vārds, uzvārds, tālruņa numurs vai e-pasta adrese;
 • pakalpojuma pieteikšana caur e-pastu: vārds, uzvārds, kontakti;
 • reģistrēšanās viesnīcā: vārds, uzvārds, dzimšanas gads, valsts piederība, personas identifikācijas dokumenta (pase/ID karte/vadītāja apliecība) numurs un derīguma termiņš; 
 • pakalpojumu līguma slēgšana: vārds, uzvārds, personas kods;
 • veicot Strand teritorijā video novērošanu.

Personas datus mēs varam iegūt no paša apmeklētāja, kā arī no pasākuma vai ceļojuma organizētāja.   

Lai sasniegtu datu apstrādes mērķi, personas datus mēs ievācam un apstrādājam minimālā apjomā. Iesniedzot mums datus pēc savas iniciatīvas, rūpīgi izvērtējiet sniegto datu apjomu. 

 

Ja jūs pārstāvat juridisku personu, kura no mums saņem pakalpojumus

Pirms līguma noslēgšanas par Strand sniegtajiem pakalpojumiem, lūdzam informēt savus pārstāvjus par viņu personas datu apstrādes faktu. Juridisko personu amatpersonu un to pārstāvju dati tiks izmantoti, lai nodrošinātu ar šo juridisko personu plānota darījuma noslēgšanu, darījuma izpildi vai sazināšanos. 

Ja Jūs nododat mums savu amatpersonu un citu pārstāvju informāciju, izvairieties nodot informāciju par privātiem saziņas līdzekļiem (privātie tālruņu numuri, privātās e-pasta adreses, dzīvesvietas adreses). Lūdzam ņemt vērā, ka mums nav iespējams atšķirt informāciju par privātiem saziņas līdzekļiem no uzņēmuma saziņas līdzekļiem.

 

Kas saņems jūsu personas datus

Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai paredzētajiem datu apstrādes mērķiem. Lai īstenotu šos mērķus, jūsu dati var tikt nodoti mūsu darbiniekiem, kas ir iesaistīti līguma noslēgšanā un saistību izpildē. Tāpat jūsu datus var saņemt ar Strand saistītas personas/uzņēmumi, kuri apkalpo Strand, piemēram, juristi, zvērināti advokāti, IT speciālisti, pasta pakalpojumu sniedzēji, kā arī citas personas, kas ir iesaistītas datu apstrādes nolūka sasniegšanā.

Likumā noteiktos gadījumos jūsu personas dati var tikt nodoti valsts vai pašvaldību iestādēm vai tiesai.

 

Cik ilgi tiks glabāti jūsu dati

Datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no datu apstrādes nolūka, mērķa un tiesiskā pamata.

 • Rezervējot pakalpojumu mājas lapā, ienākošais pieprasījums pie mums nonāk e-pasta veidā, un šī sarakste tiek glabāta ne ilgāk kā 2 (divus) gadus; 
 • Piesakot rezervāciju e-pastā, sarakste tiek glabāta ne ilgāk kā 2 (divus) gadus; 
 • reģistrējoties viesnīcā, viesa anketa tiek glabāta 1  (vienu) gadu;
 • slēdzot pakalpojumu līgumu, tie tiek glabāti 5 (piecus) gadus;
 • Strand teritorijā veiktās video novērošanas ieraksti tiek dzēsti 1 (viena) mēneša laikā.

Pagarināts glabāšanas periods var būt piemērots tiesvedības vajadzībām, Strand vai trešo personu leģitīmajām interesēm vai piemērojamiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas normatīvajiem aktiem, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).

 

Jūsu tiesības

Mēs informējam jūs, ka saskaņā ar Regulu, Jums ir šādas tiesības:

 • noteiktos gadījumos pieprasīt jūsu datu labošanu vai dzēšanu;
 • noteiktos gadījumos pieprasīt jūsu datu apstrādes ierobežošanu;
 • noteiktos gadījumos iebilst pret savu datu apstrādi.

Ja datu apstrāde notiek ar Jūsu piekrišanu, Jūs katrā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, nosūtot rakstisku pieprasījumu. Izņēmums ir, ja dati iesniegti uz līguma vai likuma pamata.